Polityka prywatności

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO) jest PRYWATNY SZPITAL OKULISTYCZNY SP. Z O.O. NIP: 5423472588, REGON: 526183890, ul. Św. Rocha 12a, 15-879 Białystok.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iodovisus@gmail.com
– Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
– Podanie danych osobowych przez kontrahenta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania współpracy i/lub zawarcia umowy z administratorem danych.  Administrator danych przetwarza dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych:
imienia i nazwiska oraz nazwy firmy, danych adresowych, numeru identyfikacji podatkowej i innych numerów rejestrowych, numeru rachunku bankowego, danych kontaktowych (numer telefonu, adres mail) oraz danych identyfikacyjnych osób wskazanych do kontaktu przez kontrahenta.


CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
– zawieranie i realizacja umów z kontrahentami, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO); realizacja usług medycznych
– rachunkowych związanych z wystawianiem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego, w tym ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dn. 11.03.2004 r, o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– archiwizacja danych dla potrzeby wykazania faktów, a także ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust 1 lit f RODO);
– kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art 6 ust, 1 lit. f RODO);
– marketing usług własnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podwykonawcy- podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. banki, kancelarie prawne, kancelarie brokerskie, operatorzy pocztowi, likwidatorzy szkód. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych (np. faktury) przez okres czasu wskazany przepisami ustawy podatkowej oraz ustawą o rachunkowości. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach medycznych (np. historia choroby) przez okres 50lat.
Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przez okres lat 10, jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przeciw przetwarzaniu danych. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-3 przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI. PROFILOWANIE


Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.

Facebook
Instagram
Zadzwoń!