Klauzula informacyjna dla pacjentów NZOZ Visus w Białymstoku

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. WE L 119 z 04.05.2016r .) informuje że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Visus w Białymstoku z siedzibą przy ul. Św. Rocha 12a 15-879 w Białymstoku tel: 857446818; email:visusmichnowski@gmail.com. Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w NZOZ Visus ul. Św. Rocha 12a, 15-978 w Białymstoku tel: 857446818; email:visusmichnowski@gmail.com.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług zdrowotnych przez NZOZ Visus ul. Św. Rocha 12a, 15-879 Białystok na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 lit. H Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Wyżej wspomniane prawa można realizować za pomocą pisemnych wniosków znajdujących się w rejestracji NZOZ Visus ul. Św. Rocha 12a, 15-879 Białystok.
  5. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług zdrowotnych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.
  6. Dane osobowe udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu osobom trzecim. Odbiorcami danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.
  7. Dane wprowadzane do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddane profilowaniu.
  8. Administrator Danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.